Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Algemene voorwaarden - Fastfloor

Algemene voorwaarden

 
ALGEMENE VOORWAARDEN FASTFLOOR PROJECTEN B.V.
 
 
ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN:
1.1: Definities:
Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
1.1.1     Ondernemer: Fastfloor Projecten B.V., gevestigd te (7006 RB) Doetinchem, aan de Edisonstraat 107. 
1.1.2     Contractspartij: Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
1.1.3     Afnemer: Elke contractspartij die tot de ondernemer c.q. Fastfloor Projecten B.V. in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Fastfloor Projecten B.V. gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met Fastfloor Projecten B.V. een andersoortige overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan waaronder Onderaannemingsovereenkomsten.
1.1.4     Onderaannemingsovereenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Fastfloor Projecten B.V. en onderaannemer voor de uitvoering van de werken met in begrip van alle bijlagen en documenten die worden aangehecht of waarnaar wordt verwezen.
1.1.5     Werken/werkzaamheden: Het totaal of het deel van het project, ontwerp en installatie met inbegrip van verkoop en levering van zaken waaronder materialen en diensten dat Fastfloor Projecten B.V. moet verrichten om te bewerkstelligen dat de werken/werkzaamheden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoorden.
1.1.6     Materialen: Alle in het kader van de overeenkomst door of namens Fastfloor Projecten B.V. te verkopen en te leveren materialen, waaronder, de verkoop en afwerking van vloeren en wanden alsook in het stofferen van projecten (in de breedste zin van het woord).
1.1.7     Meer- en minderwerk: Door de afnemer gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
 
De overeenkomst kan naast de verkoop van de materialen, indien dit schriftelijk is overeengekomen, betrekking hebben op het aanbrengen, het plaatsen en leggen van materialen. Hieronder wordt verstaan:
1.1.9       Aanbrengen: Het aanbrengen van wandbekleding (behang) en het uitvoeren van schilderwerk;      
1.1.10   Plaatsen: het ophangen van deuren, alsmede overige daarmee verband houdende werkzaamheden (het afwerken van muren etc) alsmede het plaatsen van plinten.
1.1.11   Leggen: het leggen van vloeren (onder andere, maar niet beperkt tot: PVC, marmoleum, tapijt(tegels) en vloerkleden) en het bekleden van trappen
 
1.2: Toepasselijkheid:
1.2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fastfloor Projecten B.V. gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer waaronder inbegrepen de eventuele uitvoering van werkzaamheden en diensten door Fastfloor Projecten  B.V., zoals het aanbrengen, plaatsen en leggen van verkochte materialen.   
1.2.2       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Fastfloor Projecten B.V. gedane aannemingsovereenkomsten alsmede op onderaannemingsovereenkomsten. 
1.2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Fastfloor Projecten B.V. en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. 
1.2.4     Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Fastfloor Projecten B.V. van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Fastfloor Projecten B.V. niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Fastfloor Projecten  B.V., tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen. 
1.2.5     De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf ter hand gesteld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.  
1.2.6       Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fastfloor Projecten B.V. wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Fastfloor Projecten B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.2.7       Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.2.8     Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing.
1.2.9       Indien Fastfloor Projecten B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fastfloor Projecten B.V. het recht zou verliezen om de naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN/OFFERTES:
2.1          Alle aanbiedingen/offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn in het aanbod/offerte vermeld. Vermeldt het aanbod/offerte geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod/offerte in ieder geval 30 dagen na aanbod/offertedatum.  
2.2          Het aanbod/offerte is gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, foto’s, ontwerpen, maatvoering, kleuren, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Fastfloor Projecten B.V. gedane opmetingen. 
2.3        In het aanbod/offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en van de eventuele te verrichten werkzaamheden, of er wel of niet wordt aangebracht, gelegd en /of geplaatst, de totale (koop)prijs.
2.4          Aan één aanbod/offerte/tekening van Fastfloor Projecten B.V. dat gebaseerd is op door afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan afnemer geen rechten ontlenen.
2.5          Bij bestelling op afroep bevat het aanbod/offerte de aanduiding van dit begrip alsmede een indicatie over de levertijd.
2.6          Alle te leveren zaken en eventuele te verrichten werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
2.7          Indien ter zake de aflevering van materialen of het uitvoeren van de werkzaamheden specifieke verplichtingen op de afnemer rusten, zal Fastfloor Projecten B.V. de afnemer daarop in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk wijzen. 
2.8          Indien afnemer het aanbod niet accepteert, is Fastfloor Projecten B.V. gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de afnemer direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. 
2.9        Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod/offerte binden Fastfloor Projecten B.V. niet. 
 
ARTIKEL 3 OVEREENKOMST – OPDRACHTEN:
 3.1         Met inachtneming van het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:
a)             door aanvaarding door afnemer van het aanbod/offerte. Aanvaarding geschiedt langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van aanvaarding langs schriftelijke of elektronische weg, bevestigt Fastfloor Projecten B.V. onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod/offerte;
b)            door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door afnemer (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod/offerte; of
c)             doordat Fastfloor Projecten B.V. feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
3.2          Bij mondelinge overeenkomst wordt de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens reclame, geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3          Wijzigingen van/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding door Fastfloor Projecten B.V. Fastfloor Projecten B.V. is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van/of aanvullingen op de overeenkomst aan afnemer door te belasten.
3.4          Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Fastfloor Projecten B.V. binden Fastfloor Projecten B.V. slechts tegenover afnemer indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Fastfloor Projecten B.V. schriftelijk zijn bevestigd. 
3.5          Fastfloor Projecten B.V. behoudt het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.6          Indien de aanvaarding door afnemer afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Fastfloor Projecten B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fastfloor Projecten B.V. anders aangeeft. 
3.7          Fastfloor Projecten B.V. verplicht zich na aanvang, het werk regelmatig voort te zetten. 
 
ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST:
4.1          Fastfloor Projecten B.V. levert de overeengekomen zaken conform en naar bepaling van de overeenkomst. De door haar te verrichten werken/werkzaamheden voert Fastfloor Projecten B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.
4.2          Afnemer stelt Fastfloor Projecten B.V. in de gelegenheid om de materialen/zaken te leveren alsmede het werk naar behoren uit te voeren.
4.3          Fastfloor Projecten B.V. stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4          Indien afnemer de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is afnemer aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Fastfloor Projecten B.V. heeft het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan afnemer in rekening te brengen.
4.5          Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Fastfloor Projecten B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fastfloor Projecten B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Fastfloor Projecten B.V. zijn verstrekt, heeft Fastfloor Projecten B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan afnemer in rekening te brengen.
4.6          Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Fastfloor Projecten B.V. de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7        Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor afnemer verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Fastfloor Projecten B.V. voortvloeiende schade en kosten door afnemer te worden vergoed. 
4.8          Afnemer zorgt ervoor dat Fastfloor Projecten B.V. tijdig kan beschikken over:
–              het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd;
–              voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; – aansluitmogelijkheden voor apparatuur.
4.9          Fastfloor Projecten B.V. is gerechtigd om de overeenkomst in zijn geheel of onderdelen daarvan door derden te laten uitvoeren. 
4.10        Indien Fastfloor Projecten B.V. of een derde als bedoeld in artikel 5.11 tijdens uitvoering van de opdracht een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van afnemer of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van afnemer die op het werk aanwezig is en afnemer heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd ofwel nagelaten tijdig (binnen 3 dagen) enig schriftelijk bezwaar tegen het meerwerk te maken, dan mag Fastfloor Projecten B.V. ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van afnemer is geschied tegen de door Fastfloor Projecten B.V. gehanteerde prijzen en tarieven. 
4.11        Afwijkingen tussen het geleverde werk, de geleverde materialen alsmede de uitgevoerde werkzaamheden en het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopij of model, getoonde kleur- en of materiaalstalen, samples van vloeren en wandbekleding, kunnen slechts grond voor ontbinding of schadevergoeding vormen indien zij niet van geringe aard zijn. Van geringe aard zijn in ieder geval die afwijkingen die niet of slechts in beperkte mate van invloed zijn op de gebruikswaarde van het product en/of de werkzaamheden. 
 
ARTIKEL 5 PRIJS, PRIJSWIJZIGING EN BETALING:
Prijs:
5.1        De in een aanbod/offerte of overeenkomst vermelde prijzen (ook indien deze omvat aanneming van werk) luiden in Euro’s exclusief BTW en exclusief andere kosten, bijvoorbeeld (invoer en/of uitvoer)heffingen van overheidswege, van welke aard dan ook, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie, verblijfs- reis- en verpakkingskosten en overige voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke kosten. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden materieel moet worden ingezet, dan zijn alle daarmee verband houdende kosten (bijvoorbeeld diesel voor generatoren) voor rekening en risico van afnemer.
5.2        Verkoop en levering van materialen met inbegrip van diensten/werkzaamheden geschieden tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvraag door afnemer geldende prijzen. Gedurende de in het aanbod eventueel vermelde geldigheidsduur worden prijzen van aangeboden materialen/werkzaamheden niet verhoogd.
Prijswijziging:
5.3          Fastfloor Projecten B.V. mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van Fastfloor Projecten B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
5.4        Fastfloor Projecten B.V. mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffenprijzen, productiekosten, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.
5.5          Fastfloor Projecten B.V. zal afnemer het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Fastfloor Projecten B.V. zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.
5.6          Fastfloor Projecten B.V. is bevoegd onverwijld prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
5.7        Indien Fastfloor Projecten B.V. voor verzending van de gekochte zaken en materialen zorg draagt, brengt Fastfloor Projecten B.V. steeds de transport- en verpakkingskosten bij afnemer afzonderlijk in rekening.
Betaling:
5.8        Fastfloor Projecten B.V. is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor  juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.   
5.9        Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschot, dan wel binnen de overeengekomen termijn op een door Fastfloor Projecten B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien partijen geen betalingstermijn overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.
5.10      Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is afnemer van rechtswege in verzuim. Bij verzuim is afnemer een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente  zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het  opeisbare bedrag inclusief rente.
5.11      In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van afnemer zijn de vorderingen van Fastfloor Projecten B.V. op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5.12      Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.
5.13        Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsplichten niet op.
               
                Overige:
5.14      Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Fastfloor Projecten B.V. de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend. 
5.15        In geval van betalingsverzuim is Fastfloor Projecten B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden. 
5.16      Een samengestelde prijsopgave verplicht Fastfloor Projecten B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.17        Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen, tenzij anders overeengekomen.
5.18      Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fastfloor Projecten B.V. te melden.
 
ARTIKEL 6 INCASSOKOSTEN:
6.1        Indien afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
6.2        Indien Fastfloor Projecten B.V. hogere kosten maakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn na het intreden van verzuim, komen ook deze voor rekening van afnemer. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.
 
ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD:
7.1          Het eigendom van de door Fastfloor Projecten B.V. aan afnemer verkochte- en/of afgeleverde zaken gaat pas op afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen waarop Fastfloor Projecten B.V. uit hoofde van alle (verkoop)overeenkomsten recht heeft.  
7.2        Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit de hand te geven. Evenmin is afnemer gerechtigd enige verandering aan de zaak/het product aan te brengen, of deze uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen.
7.3          Afnemer is verplicht de zaken/materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen gebruikelijke risico’s en schade, zoals, brand- en waterschade alsmede tegen diefstal.
7.4        Indien derden beslag leggen op materialen/zaken waarop de eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Fastfloor Projecten B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
7.5        Afnemer geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Fastfloor Projecten B.V. en de door Fastfloor Projecten B.V.  aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de materialen/zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Fastfloor Projecten B.V. is bij verzuim van de afnemer gerechtigd de hier bedoelde materialen/zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van afnemer.
7.6        In ieder geval en voor zover het eigendomsvoorbehoud van Fastfloor Projecten B.V. op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt afnemer een stil pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Fastfloor Projecten B.V. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welke hoofde dan ook, aan Fastfloor Projecten B.V. verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het zekerheidsrecht hypotheek op dit registergoed worden gevestigd. De afnemer is verplicht, op eerste verzoek van Fastfloor Projecten  B.V., alle medewerking te verlenen die nodig is om de rechtszekerheden te (doen) vestigen.
 
ARTIKEL 8 (OP)LEVERING:
8.1        Levering van zaken geschiedt aan het adres van Fastfloor Projecten B.V. dan wel, enkel voor zover het een locatie elders betreft, op de locatie waar Fastfloor Projecten B.V. het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.  
8.2        Indien Fastfloor Projecten B.V. zaken bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Fastfloor Projecten B.V. laatst bekende door afnemer opgegeven afleveradres.
8.3          Afnemer dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor afnemer beschikbaar zijn of ter aflevering bij afnemer worden aangeboden, doch niet door afnemer worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Fastfloor Projecten B.V.  
8.4        Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fastfloor Projecten B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer. Indien afnemer niet binnen 4 weken afneemt, is Fastfloor Projecten B.V. gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt, is Fastfloor Projecten B.V. gerechtigd de zaken te retourneren aan de leverancier. De schade die Fastfloor Projecten B.V. bij doorverkoop of retournering lijdt komt voor rekening van afnemer.
8.5        Indien Fastfloor Projecten B.V. gegevens behoeft van afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze aan Fastfloor Projecten B.V. ter beschikking heeft gesteld.
8.6          Oplevering van werk geschiedt op de door partijen overeengekomen datum.  
8.7        Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geleverde geheel ter beschikking van afnemer is gesteld of door afnemer in gebruik is genomen.
8.8        Indien Fastfloor Projecten B.V. een termijn voor (op)levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient afnemer Fastfloor Projecten B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
8.9          In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen dat Fastfloor Projecten B.V. in beginsel zorg voor transport draagt. Zij dragen hiermee ook het risico op beschadiging en verlies tijdens transport.
8.10      Kiest Fastfloor Projecten B.V. ervoor de levering van bepaalde materialen te laten geschieden door een derde partij, dan is Fastfloor Projecten B.V. gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 
ARTIKEL 9 ONDERZOEK, RECLAMES:
 9.1         Afnemer is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht/werkzaamheden terstond op het moment van (op)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het (op)geleverde dienen door afnemer binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan Fastfloor Projecten B.V. Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 7 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. 
9.2          Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak en afwijkingen in het aantal geleverde materialen dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd. 
9.3          Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, maatvoering, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
9.4          De in de catalogus/advertenties/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.
9.5          Fastfloor Projecten B.V. zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fastfloor Projecten B.V. in staat is adequaat te reageren. Indien desgevraagd stelt afnemer Fastfloor Projecten B.V. in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan Fastfloor Projecten B.V. een redelijk termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaken. Fastfloor Projecten B.V. is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.
9.6          Indien tijdig schriftelijk wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fastfloor Projecten B.V. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.
9.7          De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in artikelen 10.1 en 10.2 uit te voeren. 
 
ARTIKEL 10 CONFORMITEIT EN FABRIEKSGARANTIE:
 10.1       Fastfloor Projecten B.V. staat er voor in dat de materialen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
10.2        Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de materialen geboden garantie.
10.3        Nadere garanties zijn slechts van toepassing voor zover Fastfloor Projecten B.V. zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld.
10.4        Een door Fastfloor Projecten  B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Fastfloor Projecten B.V. kan doen gelden.
10.5        Buiten garantie vallen gebreken aan materialen/artikelen/werken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Fastfloor Projecten B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer alsmede, niet-limitatief bedoeld, schade ontstaan door onzorgvuldig of verkeerd gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- of toepassingsvoorschriften. 
 
ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING:
 11.1       Fastfloor Projecten B.V. is indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst  met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a)             afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b)            na het sluiten van de overeenkomst Fastfloor Projecten B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt;
c)             afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d)            afnemer in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, tenzij afnemer reeds genoegzaam zekerheid voor betaling heeft gesteld.
11.2        Voorts is Fastfloor Projecten B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fastfloor Projecten B.V. op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Fastfloor Projecten B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4        Fastfloor Projecten B.V. behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is afnemer verplicht de schade die Fastfloor Projecten B.V. ten gevolge van de opschorting/ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
11.5        Afnemer maakt geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Fastfloor Projecten B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 
11.6        Afnemer is bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden op de wijzen die de wet hem toekent.
 
ARTIKEL 12 RISICO-OVERGANG:
12.1      Indien afnemer weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Fastfloor Projecten  B.V., inclusief kosten van transport en opslag, op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
12.2        Het risico van verlies of beschadiging van de zaken en of de werken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze zaken/werken aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 
ARTIKEL 13 OVERMACHT:
 13.1       Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet aan Fastfloor Projecten B.V. kan worden toegerekend.  
13.2      Fastfloor Projecten B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of opzet en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.3      Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fastfloor Projecten B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fastfloor Projecten B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fastfloor Projecten  B.V., computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
13.4        Fastfloor Projecten B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is Fastfloor Projecten B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan afnemer.
13.5        Voor zoveel Fastfloor Projecten B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fastfloor Projecten B.V.  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
ARTIKEL 14 ANNULERING:
14.1        Indien afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Fastfloor Projecten B.V. op volledige schadevergoeding 
14.2      Indien afnemer bij annulering de afname weigert van de reeds door Fastfloor Projecten  B.V., speciaal voor afnemer, ingekochte zaken, al dan niet bewerkt of verwerkt is afnemer daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Fastfloor Projecten B.V. te voldoen.
14.3      Het aantal benodigde meters materiaal (voor zowel wandbekleding als vloeren) wordt uitgerekend op basis van het door de afnemer (mondeling/schriftelijk) opgegeven aantal vierkante meters. De hoeveelheid materiaal is mede afhankelijk van de wijze waarop deze worden verwerkt. Speciaal voor de afnemer, en in overeenstemming met de afnemer, bestelde materialen die overblijven en/of op maat gemaakte materialen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: vloerbekleding) , kunnen niet worden geretourneerd. 
14.4      Indien er niet wordt ingemeten door Fastfloor Projecten B.V. zijn de gevolgen van een verkeerde maatvoering voor eigen risico van afnemer. 
14.5        Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt afnemer van Fastfloor Projecten B.V. uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Afnemer kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien afnemer reeds de zaak aan Fastfloor Projecten B.V. heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan afnemer zorggedragen of vindt verrekening plaats.
14.6        Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 
 
 
 
 
ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING:
Aansprakelijkheid:
15.1      Mocht Fastfloor Projecten B.V. aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.2        Fastfloor Projecten B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a)             de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
b)            de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fastfloor Projecten B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Fastfloor Projecten B.V. toegerekend kunnen worden, mits Fastfloor Projecten  eerst in de gelegenheid is gesteld om aan de overeenkomst te beantwoorden;
c)             de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  
15.3        De aansprakelijkheid voor directe schade van Fastfloor Projecten B.V. jegens de afnemer, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan Fastfloor Projecten B.V. betaalde factuurbedrag van de desbetreffende opdracht waarin de schade heeft plaatsgevonden.
15.4        Indien Fastfloor Projecten B.V. aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Fastfloor Projecten B.V. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.5        Fastfloor Projecten B.V. is nimmer aansprakelijk voor:
a)             afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door afnemer goedgekeurde zaken;
b)            afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve legging of gebruik door een afnemer of een derde;
c)             voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
d)            schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
e)            schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door afnemer of derde van het geleverde of niet naleving van de gebruiksaanwijzing. f)  te veel of te weinig bestelde materiaal. 
15.6        Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Fastfloor Projecten B.V. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Fastfloor Projecten B.V. bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Fastfloor Projecten B.V. steeds de bedoeling van afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.
15.7        Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Fastfloor Projecten B.V. te worden ingediend.
15.8        Fastfloor Projecten B.V. zal schade als direct gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden die benodigd zijn voor de (op)levering voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door haar veroorzaakt is of anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt. 
15.9        Fastfloor Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien deze schade is ontstaan door handelen van Fastfloor Projecten B.V. op basis van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
15.10      De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fastfloor Projecten B.V. of zijn ondergeschikten.
Vrijwaring:
15.11      Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Fastfloor Projecten  B.V., vrijwaart afnemer Fastfloor Projecten B.V. voor eventuele aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Fastfloor Projecten  B.V., alsmede het gebruik van de door of namens Fastfloor Projecten B.V.  geleverde materialen en of werken.
15.12      De afnemer vrijwaart Fastfloor Projecten B.V. voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte tekeningen en dergelijke. De afnemer is verplicht Fastfloor Projecten B.V. te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden. 
15.13      Indien Fastfloor Projecten B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden Fastfloor Projecten B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fastfloor Projecten  B.V.,  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en de schade aan de zijde van Fastfloor Projecten B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van afnemer.         
 
ARTIKEL 16 INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM:
16.1        Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Fastfloor Projecten B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Fastfloor Projecten B.V. toekomen op grond van het industrieel en intellectuele eigendomsrecht.
16.2        Alle door Fastfloor Projecten B.V. verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Fastfloor Projecten B.V. worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
 
ARTIKEL 17 GESCHILLEN:
 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Fastfloor Projecten B.V.
 
ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT:
 Op elke overeenkomst tussen Fastfloor Projecten B.V. en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
ARTIKEL 19 DEPONERING:
 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 09069142 d.d. 28-08-2023.
Op al onze leveringen/werkzaamheden zijn onze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Een exemplaar wordt op aanvraag toegezonden.