Het logo van Fastfloor, met als tagline "since 1990"

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeen-komsten waarbij wij optreden als verkoper van vloerbedekking en toebehoren of als aan-nemer voor het leveren en aanbrengen van cementgebonden dekvloeren en/of vloerbedek-king, alsmede bijbehorende werkzaamheden.
 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 1. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.
 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die met ons een koopovereenkomst of een aannemingsovereenkomst sluit, of wenst te sluiten.
 • Aanbiedingen
  • Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
 • Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten en beschrijvingen in onze documentatie zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur of dikte wor-den voorbehouden.
 • Indien wij op verzoek een aanbieding doen wordt deze gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever ons verstrekt, zoals tekeningen, maten, peilmaten voor het aanbrengen van cementgebonden dekvloeren en dergelijke.

Indien bijzondere eisen worden gesteld aan de vloer of vloerbedekking in verband met hoge belasting, hoge of lage temperaturen, chemische inwerking e.d. dienen deze eisen schriftelijk bij het verzoek tot het doen van een aanbieding te worden vermeld. Indien de aanbieding leidt tot een overeenkomst worden deze bijzondere eisen in de overeenkomst opgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade tengevolge van onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens van de opdrachtgever of diens adviseurs.

 • Als maatvoering gelden de ruwbouwmaten, vermeerderd met drempels en nissen. Voor kolommen, pilasters, in- en voorsprongen enz. met een oppervlakte van 1 m² of minder per stuk, wordt in verband met snijverlies en meerwerk niets in mindering gebracht.
 • Stelwerk aan trappen, randen, banden, ribben, dilataties, gaten e.d. is nimmer in onze aan-bieding begrepen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • Indien wij een vrijblijvend aanbod hebben gedaan en dit door de opdrachtgever wordt aan-vaard hebben wij het recht dit aanbod binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Indien wij een bindend aanbod hebben uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop wij de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever ontvangen.
 • Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvan naar hun aard of omvang een schriftelijke aanbieding c.q. orderbevestiging ongebruikelijk is, wordt de overeenkomst geacht mondeling tot stand te zijn gekomen bij aanvaarding van de opdracht.
 • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • De opdrachtgever is verplicht, in geval van een aannemingsovereenkomst, ons alle detail-tekeningen te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van onze werkzaam-heden. Indien op deze tekeningen notities voorkomen zoals b.v. “maten in het werk contro-leren” nemen wij aan dat deze maten reeds bij de opdrachtgever zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
 • Wij behouden ons het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien wij dit nodig of gewenst achten.
 • Prijzen
  • Onze prijzen gelden voor levering af magazijn Doetinchem, exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Indien wij ingevolge een aannemingsovereenkomst op ons hebben genomen zaken aan te brengen is de prijs berekend inclusief aanbrengen en gebruiksklaar opleveren op de in de overeenkomst genoemde plaats in normale werktijd en onder normale werkomstandig-heden.
 • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostprijsfactoren. Indien na de datum van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging onder-gaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • Leveringstermijn
  • Indien wij zaken ex magazijn leveren worden de leveringstermijnen bij benadering opge-geven en binden zij ons niet. Wij zullen echter al het mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven termijn te realiseren.
 • De leveringstermijn gaat in zodra en nadat wij volledige gegevens en al hetgeen de op- drachtgever volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te voldoen hebben ont-vangen.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.
 • Indien wij een aannemingsovereenkomst sluiten wordt de termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd en het tijdstip waarop met het werk moet worden aangevangen in de overeenkomst vastgelegd. Indien zich bij de opdrachtgever omstandigheden voordoen, die het voor ons noodzakelijk maken op een later of vroeger tijdstip dan overeengekomen met het werk te beginnen, dient de opdrachtgever ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij in overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip kunnen bepalen voor de aanvang van onze werkzaamheden. Indien wij in verband met ons productieschema extra kosten moeten maken om aan de nieuwe leveringstermijn te kunnen voldoen (bijv. overwerk) zijn deze voor rekening van de opdrachtgever, indien wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk vooraf op de hoogte hebben gesteld
 • Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden die realisering van de (op)levering binnen de door ons opgegeven termijn onmogelijk maken, zullen wij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van een nieuwe termijn.
 • Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven termijn aanhoudt heeft de opdrachtgever het recht ons in gebreke te stellen, na verloop van welke termijn, indien de niet-nakoming aanhoudt, de opdrachtgever het recht heeft de overeen-komst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van grove schuld van een der partijen.
 • Voorzieningen door de opdrachtgever
  • Indien wij ingevolge een aannemingsovereenkomst ons hebben verplicht werkzaamheden te verrichten dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat de door ons te verrichten werk-zaamheden niet worden verzwaard en geen vertragingen zullen optreden.
 • De hierna te noemen leveringen, werkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, onverminderd hetgeen verder is overeengekomen.
  • Bij de aanvang en uitvoering van de werkzaamheden voor cementgebonden dek-vloeren dienen de ruwbouwvloeren vrij te zijn van kalk, cement, verf- en vuilresten, ze dienen voldoende vorm- en drukvast te zijn, ruw te zijn en geen gladde plekken te vertonen (zg. sliklagen).
  • De ruimten waarin gewerkt moet worden dienen water- en glasdicht te zijn, voldoende droog, tochtvrij, verwarmd en verlicht.
  • Bij de aanvang van de werkzaamheden voor het leggen van vloerbedekking dienen de ondervloeren droog en bezemschoon te zijn en vrij van ongerechtigheden als onder a) vermeld.
  • De opdrachtgever stelt zonder vergoeding water, gas, kracht en licht en, indien nodig, verticaal transport ter beschikking op eenvoudig te bereiken plaatsen in overeen-stemming met wettelijke voorschriften.
  • Voor door ons te gebruiken machines dient een aansluiting van voldoende capaciteit aanwezig te zijn en wordt van de opdrachtgever medewerking verwacht voor het doen functioneren van deze machines o.a. met het oog op de toe- en doorvoer van slangen.
  •      De opdrachtgever zorgt er voor dat ons het gebruik van steigerwerk, kranen en liften, voor zover aanwezig, zonder vergoeding wordt toegestaan.
  • De opdrachtgever doet werkzaamheden, die niet tot onze opdracht behoren, naar de eis van het werk zo tijdig verrichten dat onze werkzaamheden geen vertraging ondervinden.
  • De opdrachtgever stelt een goed afsluitbaar gemaakte ruimte aan ons ter beschikking voor berging van materialen en gereedschappen.
 1.      De opdrachtgever maakt de toegangsweg tot de werkplaats geschikt voor transport.
  1.      De opdrachtgever stelt zonder vergoeding een container te onzer beschikking voor bij de uitvoering van het werk vrijkomend afval, verpakkingsmateriaal en restanten en zorgt voor zijn rekening voor de afvoer naar een toegelaten stortplaats.

Genoemde leveringen, werkzaamheden en voorzieningen zijn ook aanwezig als wij buiten normale arbeidsuren onze werkzaamheden verrichten.

 • Bij tijdverlies ten gevolge van het niet of niet tijdig nakomen door de opdrachtgever van de in het vorige lid genoemde voorwaarden wordt een zodanige verlenging van de leveringstermijn toegestaan als redelijk is. Voorts zijn extra kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig voldoen door de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever.

Onder extra kosten worden in ieder geval verstaan:

 1. kosten van vergeefs reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de overeengekomen datum kan worden begonnen of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd, al dan niet als gevolg van bouwkundige omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn;
  1. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn;
  1. transportkosten, indien de aan te voeren materialen, gereedschappen en machines niet onmiddellijk naast de bouwlift kunnen worden geplaatst, de transportafstand meer dan 30 meter bedraagt of specie in meerdere kruiwagens moet worden overgestort.
 • Meerwerk
  • In de aannemingsovereenkomst is onze bevoegdheid begrepen om door ons verricht meer-werk aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen wij, in overleg met de opdrachtgever, tijdens de uitvoering van onze werkzaam-heden boven hetgeen overeengekomen is, leveren en/of aanbrengen. Meerwerk wordt  schriftelijk bevestigd. Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn de bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst van toepassing, tenzij anders overeen-gekomen. Artikel 7A:1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Aflevering, risico, eigendom
  • Zodra zaken door ons af magazijn Doetinchem zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de opdrachtgever.
 • Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken of tekorten dient te geschieden binnen drie dagen na aflevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake van deze reclame vervalt.
 • Indien de opdrachtgever de zaken niet in ontvangst neemt, zullen wij deze voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de opdrachtgever, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.
 • Indien wij ingevolge een aannemingsovereenkomst ons hebben verplicht zaken aan te brengen en deze zijn overgebracht naar de plaats van uitvoering als in de overeenkomst vermeld, draagt de opdrachtgever vanaf dat tijdstip het risico van verlies of beschadiging van die zaken, door welke oorzaak ook ontstaan, alsmede het risico van alle schade welke door die zaken mocht worden veroorzaakt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
 • Wanneer wij zaken aanbrengen wordt als oplevering aangemerkt het tijdstip waarop wij de opdrachtgever hebben medegedeeld dat onze werkzaamheden zijn voltooid. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient in dit geval te geschieden binnen acht dagen na levering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake van die gebreken vervalt. Kleine niet essentiële gebreken worden door ons zo spoedig mogelijk hersteld en zijn geen reden voor de opdrachtgever de oplevering te weigeren.
 • Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur of dikte kunnen geen grond voor reclame opleveren.
 • De eigendom van door ons geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over nadat deze al hetgeen ingevolge de koopovereenkomst alsmede krachtens onze vordering ter zake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan. De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren en deze tegen brand, diefstal, verlies en beschadiging te verzekeren. Zolang de eigendom der zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Bij niet-nakoming van deze verplichting is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, in welk geval wij het recht hebben alle geleverde zaken zonder enige machtiging van de opdrachtgever of van de rechter terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden.
 • Betaling
  • Betalingen dienen in Nederlandse valuta te geschieden, zonder aftrek of verrekening, op ons kantoor of door storting of overschrijving op onze bankrekening.

Betaling uit hoofde van een koopovereenkomst dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Levering onder rembours wordt voorbehouden.

In geval van een aannemingsovereenkomst dient 70% van de totale aannemingssom te worden betaald bij aflevering van de materialen op de plaats van uitvoering. Voor het restant van de aannemingssom vindt betaling plaats in termijnen, welke worden gefactureerd naar rato van gereedkomen van het werk en dienen te worden betaald binnen de termijn als op de factuur vermeld.

 • Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en hebben wij het recht de opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de met 2% verhoogde wettelijke rente voor de duur van het verzuim en tevens alle op de inning van onze vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buiten-gerechtelijke kosten worden als volgt bepaald met dien verstande dat tenminste een bedrag van € 100,00 is verschuldigd:
  • over de eerste                                €   2.950,00                  : 15%
  • over het meerdere tot                     €   5.890,00                  : 10%
  • over het meerdere tot                     € 14.748,00                  :  8%
  • over het meerdere tot                     € 58.992,00                  :  5%
  • over het meerdere boven                € 58.992,00                  :  3%


Indien wij aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

 • Indien de overeenkomst een transactie betreft met een wederpartij die een beroep of een bedrijf uitoefent of een overheidsinstelling betreft, is de rente, in afwijking van het vorige lid, gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in art. 6:120 lid 2 BW en berekend op de wijze als vermeld in art. 6:119 a, lid 3 BW.
 1. Garantie
  1. Onverminderd de in deze algemene voorwaarden gestelde beperkingen staan wij met inachtneming van het hierna bepaalde in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de door ons verrichte werkzaamheden, voor zover het betreft andere dan direct waarneembare gebreken als bedoeld in artikel 8.

Ten aanzien van zaken die wij van derden hebben betrokken zijn wij slechts tot die garantie verplicht welke wij zelf van de fabrikant van zulke zaken hebben verkregen.

Ten aanzien van werkzaamheden in aanneming verricht zullen wij gedurende een periode van drie jaar na oplevering alle gebreken wegnemen, waarvan de opdrachtgever aantoont dat zij uitsluitend of overwegend zijn ontstaan als direct gevolg van onjuiste uitvoering of gebruik van ondeugdelijk materiaal. Reclamering dient te geschieden binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken op straffe van verval der garantie.

Buiten onze garantie vallen gebreken die zich voordoen of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. zwaardere eisen, die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren;
  1. wijzigingen of reparaties aan het geleverde die niet door ons zijn verricht of niet met onze goedkeuring door derden zijn verricht;
  1. normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onderhoud of andere omstandigheden buiten onze controle;
 • beschadiging van gereedgekomen dekvloeren door de opdrachtgever, zijn personeel of door hem toegelaten derden;
  • door derden aangelegde ondervloeren of ruwbouwvloeren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel optredende shading bij moquettetapijt.

Bij verbeteren van het geleverde kunnen geringe kleurverschillen optreden of geringe hoogteverschillen bij verbetering van het vloeroppervlak, welke de opdrachtgever dient te aanvaarden.

 1. Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De garantie en iedere aanspraak op grond daarvan vervallen wanneer de opdrachtgever in ge-breke is met de nakoming van enige verplichting jegens ons. 
 1. Rechtsvorderingen ter zake van reclame of garantie dienen binnen 1 jaar na tijdige recla-mering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 1. De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld onzerzijds. Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.
 1. De opdrachtgever vrijwaart ons en onze ondergeschikten voor aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor wij onze aansprakelijkheid in onze verhouding met de opdrachtgever hebben uitgesloten.
 1. Retourzending zonder onze voorafgaande goedkeuring wordt niet aanvaard.
 1. Ontbinding
  1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussen-komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd het recht van de opdrachtgever als bedoeld in artikel 5 lid 6.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van onze wil on-afhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, daaronder mede begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkades, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, ver-traagde levering door onderleveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.
 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zijn wij gerechtigd geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 1. Consumenten
 1. Indien de overeenkomst een transactie betreft met een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een bepaling in deze algemene voorwaarden afwijkt van een dwingende wettelijke regeling bij een consumentenkoop of de wettelijke regeling algemene voorwaarden, dan heeft de betreffende wettelijke regeling voorrang.
 1. Geschillen
  1. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.
 1. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 1. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
Op al onze leveringen/werkzaamheden zijn onze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Een exemplaar wordt op aanvraag toegezonden.